Wokół reformy programowej - 2009r. - DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą
Zarejestruj się Aktualności Porady eksperta Orzeczenia Prawo Wzory dokumentów E-lettery Ważne adresy Wydawnictwo
Strona główna / Aktualności / Wokół reformy programowej - 20... Wtorek, 22 sierpnia 2017
Wyszukaj temat, który Cię interesuje!
Szukaj:
na stronie www
w poradniku
Aktualności
[2009-02-23]

Wokół reformy programowej - 2009r.

Reforma oświaty w 2009 r. wymaga nieustannego śledzenia zmian w prawie oświatowym. Dotyka wielu aspektów pracy szkoły a jej wprowadzanie jest zaplanowane na kilka lat. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach reformy.

1. Podstawa programowa

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Rozporządzenie wchodzi w życie 30 stycznia 2009 r.

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych    w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zał. nr 1 do rozporządzenia) stosuje się od roku szk. 2009/2010.

 

Kalendarz wdrażania zmian programowych:

Rok szkolny

Zreformowane nauczanie w klasach

2009/2010

I Szkoła  Podst.

I Gimnazjum

2010/2011

II Szkoła  Podst.

II Gimnazjum

2011/2012

III Szkoła  Podst.

III Gimnazjum

2012/2013

IV Szkoła  Podst.

I Liceum

I Technikum

I  Zasad. Szk. Zawod.

2013/2014

V Szkoła  Podst.

II Liceum

II Technikum

II  Zasad. Szk. Zawod.

2014/2015

VI Szkoła  Podst.

III Liceum

III Technikum

III  Zasad. Szk. Zawod.

2015/2016

 

 

 

I Liceum Uzupełniające

2016/2017

 

 

 

II Liceum Uzupełniające

 

Sposób organizacji pracy na językach obcych i na lekcjach wychowania fizycznego - na podstawie uchwały rady pedagogicznej będą mogły być wdrażane już wcześniej nawet od razu w całej szkole.

Nowa podstawa programowa:

 1. ściśle definiuje standardy wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na koniec każdego etapu edukacji (w miejsce deklaratywnie określonych treści);
 2. wprowadza tzw. nauczanie liniowe, tzn. że materiał przerabia się raz i już się do niego nie wraca (np. opieranie się w szkole podstawowej na tym, czego uczeń nauczył się podczas edukacji przedszkolnej, w gimnazjum - na tym co w szkole podstawowej i analogicznie w liceum - na wiedzy z gimnazjum);
 3. poszczególne działy i główne treści z podstawowych dziedzin edukacyjnych przewidzianych dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zostały podzielone pomiędzy te etapy nauczania - gimnazjum ma stać się dobrym fundamentem dalszej edukacji przedmiotowej oraz miejscem, w którym uczeń odkryje i rozbudzi swoje zainteresowania,wybierze drogę dalszej edukacji (złączenie programowe gimnazjum i liceum, którego celem jest unowocześnienie programu szkoły i uniknięcie dwukrotnej, pospiesznej realizacji tych samych treści programowych);
 4. podstawowym celem nauki języka obcego jest skuteczne porozumiewanie się, zarówno w mowie jak i w piśmie (komunikacja w języku obcym jest priorytetem, tzw. kompetencją kluczową);
 5. zawarty w nowej podstawie programowej opis wymagań nauczania języka obcego

na wszystkich etapach edukacyjnych powiązany jest z dokumentem Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanym na zlecenie

Rady Europy (dokument ten określa sześciostopniowy poziom biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych dając powszechnie akceptowany standard (A1, A2 - poziom podstawowy; B1, B2 - poziom samodzielności; C1, C2 - poziom biegłości);

 1. jednym z założeń nowej podstawy programowej jest osiągnięcie przez ucznia kończącego liceum poziomu samodzielności w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym (odpowiednio poziom B1 dla matury podstawowej i poziom B2 dla matury rozszerzonej);
 2. w zakresie wychowania fizycznego nowa podstawa programowa zakłada zmianę podejścia uczniów do sportu i rekreacji (celem jest uzyskanie aktywności w zwiększaniu sprawności fizycznej a nie unikanie wszelkiego wysiłku fizycznego, czego zwiastunem jest lawinowo rosnąca ilość zwolnień lekarskich i rodzicielskich z zajęć wychowania fizycznego).

Uwaga! Warto, aby wszyscy nauczyciele jak najszybciej zapoznali się z treścią nowej podstawy

programowej. Nauczyciele uczący w gimnazjach powinni znać również wymagania stawiane uczniom w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Nauczyciele, którzy uczą w liceach powinni znać wymagania programowe stawiane uczniom gimnazjum. Elementy nowego sposobu podejścia do poszczególnych przedmiotów można zacząć wprowadzać wcześniej niż przewiduje to kalendarz wdrażania zmian programowych.

Nowe programy i podręczniki będą powstawać i wchodzić do kolejnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum przez kolejnych 6 lat. W szkołach ponadgimnazjalnych odpowiednio później.

2. Ramowe plany nauczania

Nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania jest w opracowaniu. Na stronie internetowej MEN opublikowano poradniki: "Jak organizować edukację w szkole podstawowej?", "Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum?", z których wynikają podstawowe zasady nowych ramowych planów nauczania.

 

Zasady ogólne projektowanych, nowych ramowych planów nauczania:

 1. zmiana liczby godzin przewidzianych na realizację poszczególnych przedmiotów i organizacji nauczania w związku z nową podstawą programową;
 2. zależnie od liczebności i zdolności grupy uczniów, kreatywności nauczyciela ten sam zakres wymagań będzie można realizować w mniejszej lub większej liczbie godzin (taką możliwość już mają szkoły niepubliczne);
 3. wraz z wiekiem zwiększanie liczby godzin tych zajęć, które uczniowie sami wybiorą lub które są dobrane stosownie do ich indywidualnych potrzeb.

Szkoła podstawowa:

I etap - najważniejsze propozycje:

 1. na edukację wczesnoszkolną przeznacza się 63 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia (składa się na nią 10 dziedzin edukacyjnych: polonistyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, język obcy nowożytny, zajęcia komputerowe, zajęcia praktyczno-techniczne, wychowanie fizyczne);
 2. ramowy plan wyznaczy  minimalną liczbę godzin obowiązkowych zajęć języka obcego, edukacji muzycznej i plastycznej oraz wychowania fizycznego;
 3. o podziale godzin na pozostałe zajęcia obowiązkowe będzie decydował nauczyciel prowadzący te zajęcia;
 4. przewiduje się godziny do dyspozycji dyrektora - jak dotąd na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów;
 5. uczniowie mogą korzystać z lekcji religii na dotychczasowych zasadach (ci, którzy nie będą korzystać z lekcji religii  powinni uczęszczać na zajęcia z etyki (1 godz. tygodniowo).

II etap - najważniejsze propozycje:

 1. na obowiązkowe zajęcia w klasach IV-VI przeznacza się 74 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia;
 2. ramowy plan wyznacza minimalną liczbę godzin dla wszystkich zajęć obowiązkowych;
 3. obowiązkowymi zajęciami będą: język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia praktyczno-techniczne, wychowanie fizyczne (w tym połowa zajęć w grupach fakultatywnych), spotkania klasowe;
 4. uczniowie mogą korzystać z lekcji religii na dotychczasowych zasadach (ci, którzy nie będą korzystać z lekcji religii  powinni uczęszczać na zajęcia z etyki (1 godz. tygodniowo);
 5. uczniowie mogą uczęszczać na na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (14 godzin rocznie);
 6. na zajęciach komputerowych obowiązuje podział na grupy tak, aby przy jednym stanowisku pracował jeden uczeń;
 7. istnieje możliwość łączenia zajęć w bloki (pod warunkiem zrealizowania podstawy programowej każdego z łączonych w blok zajęć. Obowiązkiem tego nauczyciela jest ustalanie odrębnych śródrocznych i rocznych ocen z każdego przedmiotu wchodzącego w skład bloku. Nauczyciel prowadzący blok musi spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do nauczania każdego z zajęć wchodzących w skład bloku);
 8. na zajęciach wychowania fizycznego liczebność grupy powinna wynosić od 12 do 26 uczniów;
 9. przewiduje się godziny do dyspozycji dyrektora - jak dotąd na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów.

Gimnazjum:

 1. uczniowie gimnazjum powinni mieć w poszczególnych klasach od 30 do 33 godzin zajęć tygodniowo;
 2. obowiązkowymi zajęciami są: język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne (do wyboru), historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zajęcia praktyczno-techniczne (do wyboru - to element preorientacji zawodowej), wychowanie fizyczne (w tym połowa zajęć w grupach fakultatywnych - do wyboru), przysposobienie obronne - edukacja dla bezpieczeństwa, spotkania klasowe;
 3. ramowy plan wyznacza minimalną liczbę godzin dla wszystkich zajęć obowiązkowych;
 4. uczeń będzie mógł skorzystać z dodatkowych zajęć 30-godzinnych, na które kieruje ucznia szkoła, zależnie od oceny jego potrzeb (celem jest zwiększanie szans edukacyjnych z języka polskiego i matematyki. Osobne zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, osobne dla potrzebujących nadrobienia zaległości lub mających trudności w nauce) oraz  specjalistycznej terapii pedagogicznej,logopedycznej itp., zaleconej na podstawie odpowiedniej diagnozy;
 5. uczniowie mogą korzystać z lekcji religii na dotychczasowych zasadach (ci, którzy nie będą korzystać z lekcji religii  powinni uczęszczać na zajęcia z etyki (1 godz. tygodniowo);
 6. uczniowie mogą uczęszczać na na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (14 godzin rocznie);
 7. istnieje możliwość łączenia zajęć w bloki (wg zasad opisanych dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej);
 8. na lekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia; zaawansowania znajomości języka (w oddziałach, w których liczba uczniów przekracza 30, połowa zajęć wymagających ćwiczeń, w tym laboratoryjnych prowadzona jest w grupach);
 9. we wszystkich klasach na informatyce obowiązuje podział na grupy tak, aby przy jednym stanowisku pracował jeden uczeń; na zajęciach wychowania fizycznego liczebność grupy powinna wynosić od 12 do 26 uczniów;
 10. przewiduje się godziny do dyspozycji dyrektora - jak dotąd na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów.

Liceum:

 1. w liceum ogólnokształcącym obowiązkowymi zajęciami są: język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie (WOS), podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne (w tym moduły do wyboru), przysposobienie obronne - edukacja dla bezpieczeństwa, spotkania klasowe;
 2. ramowy plan wyznacza minimalną liczbę godzin dla wszystkich zajęć obowiązkowych w cyklu trzyletnim;
 3. uczeń liceum powinien, poza przedmiotami obowiązkowymi, realizować przynajmniej dwa lub trzy przedmioty wg programu rozszerzonego i przynajmniej jeden przedmiot uzupełniający, tak żeby mieć każdego roku 29 -33 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo;
 4. dodatkowe godziny będą organizowane, jeżeli uczeń wybierze program rozszerzony z  przedmiotu organizowanego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) tj. języka polskiego, języka obcego, historii, WOS, historii i społeczeństwa (jeśli nie wybrał programu rozszerzonego z historii lub WOS), geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki;
 5. przedmioty do wyboru (tylko w zakresie rozszerzonym): historia sztuki, historia muzyki, język  łaciński i kultura antyczna, filozofia;
 6. można dopuszczać realizowanie przedmiotów rozszerzonych w mniejszej liczbie godzin, jeżeli liczba uczestniczących uczniów, którzy wybrali dany przedmiot jest bardzo mała (jeżeli grupa jest kilkuosobowa i zajęcia mogą polegać na bardzo indywidualnym kierowaniu procesem uczenia się ucznia, można ten czas nieco skrócić - ale o mniej niż 1/2 sumy godzin przewidzianej na rozszerzony program przedmiotu;
 7. uczeń będzie wybierać jeden z bloków przedmiotowych: historia i społeczeństwo lub przyroda (zależnie od tego jakie przedmioty realizuje w zakresie rozszerzonym) oraz  zajęcia artystyczne (organizowane w modułach) i przedmiot ekonomia w praktyce;
 8. uczniowie mogą korzystać z lekcji religii na dotychczasowych zasadach (ci, którzy nie będą korzystać z lekcji religii powinni uczęszczać na zajęcia z etyki (1 godz. tygodniowo);
 9. uczniowie mogą uczęszczać na na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (14 godzin rocznie);
 10. we wszystkich klasach na informatyce obowiązuje podział na grupy tak, aby przy jednym stanowisku pracował jeden uczeń;
 11. na językach obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka (w oddziałach, w których liczba uczniów przekracza 30, połowa zajęć wymagających ćwiczeń, w tym laboratoryjnych prowadzona jest w grupach);
 12. na zajęciach wychowania fizycznego liczebność grupy powinna wynosić od 12 do 26 uczniów.

Jeszcze dziś wyślij zamówienie i skorzystaj z możliwości bezpłatnego otrzymania poradnika na 14 dni.

DRUKUJ      POLEĆ ZNAJOMEMU     

Hasło: 
 
        

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.