Przekładka organizacja pracy szkoły - DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą
Zarejestruj się Aktualności Porady eksperta Orzeczenia Prawo Wzory dokumentów E-lettery Ważne adresy Wydawnictwo
Strona główna / Wzory dokumentów / Przekładka organizacja pracy s... Wtorek, 22 sierpnia 2017
Wyszukaj temat, który Cię interesuje!
Szukaj:
na stronie www
w poradniku
Wzory dokumentów
[2009-01-01]

Przekładka organizacja pracy szkoły

A 06     ARKUSZ ORGANIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Wzór arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013

 

A 01 Arkusz organizacji

Wzór arkusza organizacji

Wzór aneksu do arkusza organizacji

Przykład szkolnego planu nauczania dla gimnazjum

Przykład szkolnego planu nauczania dla szkoły podstawowej

Przykład szkolnego planu nauczania dla klasy sportowej

 

D 01 Dokumentacja szkolna - informacje ogólne

Przykład regulaminu rady rodziców

Przykład regulaminu rady pedagogicznej

Przykład regulaminu sali gimnastycznej

Przykład regulaminu biblioteki szkolnej

Przykład regulaminu klubu szkolnego

Przykład regulaminu ZFŚS

Procedura wprowadzania zmian do statutu

Procedura ustalania grafiku dyżurów nauczycieli

Procedura ukarania pracownika

Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

Procedura postępowania w przypadku agresji

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest pod wypływem środków odurzających

 

D 02 Dokumenty wewnątrzszkolne - pierwotne

Przykład statutu szkoły podstawowej

Wzór projektu zmian w statucie

Wzór wniosku o wprowadzenie zmian do statutu

 

E 01 Edukacja 5- i 6-latków

Przykład szkolnego planu nauczania dla gimnazjum

Przykład szkolnego planu nauczania dla szkoły podstawowej

 

O 04 Organ prowadzący a dyrektor szkoły

Organ prowadzący a dyrektor - zestawienie kompetencji

 

R 01 Rada rodziców - nowe zasady funkcjonowania

Przykład planu pracy rady rodziców

Przykład preliminarza wydatków rady rodziców

Przykład regulaminu zarządzania finansami rady rodziców

Uchwała powołujaca radę rodziców

 

P 02    Program rozwoju szkoły - praktyczne przykłady tworzenia i realizacji

Przykład procedury dotyczacej grantów wewnętrznych

Przykład kosztorysu projektu

Przykład harmonogramu realizacji projektu

Przykład opisu merytorycznego projektu

Przykład programu rozwoju szkoły - wytyczne ogólne

Przykład rocznego planu pracy

 

E 01 Egzaminy maturalne - procedury i zasady organizacji

Harmonogram przeprowadzania egzaminów

Komunikat

Przykład wewnątrzszkolnej instrukcji

Wykaz olimpiad zwalnijących z egzaminu maturalnego

Wzór deklaracji przystapienia do egzaminów

 

R 02 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Wzór ramowego harmonogramu działań

 

D 04    Doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne - system wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli

Przykład wieloletniego planu

Przykład regulaminu SDN

Schemat rocznego planu

Wzór badań

 

S 02     Statut szkoły lub placówki - najważniejsze zagadnienia w 10 krokach

Wzór uchwały wprowadzającej zmiany do statutu

Wzór jednolitego tekstu statutu

 

W 01 Wolontariusze w szkole

Przykład kodeksu etycznego

Przykład opisu działalności klubu

Przykład regulaminu klubu

Wzór porozumienia o współpracy

 

R 04 Rada rodziców - pytanie, odpowiedzi, wskazówki, dokumenty

Regulamin rady rodziców

Przykład regulaminu zarządzania finansami rady rodziców

 

B01 Biblioteka szkolna - zasady funkcjonowania

 

Manifest biblioteki szkolnej

Przykład organizacji pracy biblioteki

Przykład planu pracy biblioteki

Przykład regulaminu biblioteki

Przykład zadań nauczyciela bibliotekarza

Przykład zapisów w statucie dotyczących biblioteki szkolnej

 

N01  Notatka służbowa - zasady tworzenia

 

Przykłady notatek służbowych

 

R06   Rada pedagogiczna - zebranie sierpniowe

Wzór uchwały z zakresu kompetencji stanowiących rady pedagogicznej

Wzór uchwały z zakresu kompetencji opiniujących rady pedagogicznej

Przykładowy harmonogram sierpniowego zebrania rady pedagogicznej

 

O 05  Obowiązki nauczyciela wobec uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego

Formularz kontroli nauczycieli

Formularz kontroli wychowawcy

Zestawienie informacji do przekazania przez nauczyciela

Zestawienie informacji do przekazania przez wychowawców

 

K 03  Koncepcja szkoły i jej program rozwoju - podstawa budowania dobrego wizerunku

Ankieta dla uczniów i rodziców badająca ocenę szkoły

 

O 06  Organizacja roku szkolnego - porównanie poprzednich i nowych zapisów

Zestawienie dni wolnych od zajęć dla poszczególnych szkół

 

S 08  Statut szkoły - zapisy dotyczące obowiązków i kompetencji dyrektora

Przykładowe zapisy statutu szkoły dotyczące obowiązków i kompetencji dyrektora

 

P 05   Priorytety MEN na rok szkolny 2010/2011 - przepisy i wytyczne do realizacji

Arkusz kontroli zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa

Arkusz kontroli przestrzegania przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym

Arkusz kontroli prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek

Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w publicznym technikum

 

W 02   Wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach pierwszych szkoły podstawowej - praktyczne rady

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej

 

W 03   Wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach pierwszych gimnazjów - praktyczne rady

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej

 

D 07   Dostęp do informacji publicznej w placówkach oświatowych

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji publicznej

 

R 07   Rekolekcje - zasady organizacji zajeć i opieki nad uczniami

Wzór pisma zwalniającego z zajęć praktyczych

 

S 02   Szkolny zespół egzmianacyjny w szkole podstawowej i gimnazjum

Gotowe instrukcje postępowania dla przewodniczącego i zespołów nadzorujących

 

D 07   Dokumentacja szkolna zgodnie z nowymi przepisami. Część I: Informacje ogólne

Procedura sprostowania błędów w dokumentacji szkolnej

 

O 06    Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Formularz oświadczenia o przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych

Formularz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Formularz zgłoszenia zbioru danych do GIODO

Formularz zgłoszenia zmian do GIODO

 

D 08    Dokumentacja szkolna zgodnie z nowymi przepisami. Część II: Dziennik lekcyjny i zajęć

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego

 

D 09  Dokumentacja szkolna zgodnie z nowymi przepisami. Część III: Arkusze ocen i księgi arkuszy ocen

Karta kontroli arkusza ocen i księgi arkuszy ocen

 

D 10    Dokumentacja szkolna zgodnie z nowymi przepisami. Część IV: Świadectwa szkolne

Zestawienie rodzajów świadectw i poszczególnych wpisów

 

D 11    Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej - protokoły i uchwały rady

Regulamin rady pedagogicznej

Ucwała rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczego

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie postępowania w kryzysowych sytuacjach

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie indywidualnego toku nauki

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej

Uchwała rady pedagogicznerj w sprawie dopuszczenia programów nauczania

 

S 09   System Informacji Oświatowej - omówienie nowych przepisów

Procedura uzyskania dostępu do bazy danych SIO

 

D 12    Dokumentacja szkolna zgodnie z nowymi przepisami. Część V: Ewidencja, archiwizacja i przechowywanie

Zarządzenie dyrektora w sprawie instrukcji kancelaryjnej

 

R 04    Ramowe plany nauczania - omówienie zmian wynikających z nowego projektu rozporządzenia

Procedura tworzenia szkolnych planów nauczania

A 06     Arkusz organizacji na rok szkolny 2012/2013

Wzór arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013

 

D 12    Działalność innowacyjna i eksperymentalna - unowoczśnianie szkoły

Karta zgłoszenia innowacji

Szkolny rejestr innowacji

Uchwała w sprawie innowacji

Zgoda autorów innowacji na jej przeprowadzenie

 

A 07   Arkusze ocen uczniów - najczęstsze błędy przy wypełnianiu

Karta kontroli arkusza ocen i księgi arkuszy ocen

 

P 06   Promocja szkoły. Część I: Działania promujące szkołę

Ankieta dla uczniów i rodziców badająca ocenę szkoły

 

R 10    Rada pedagogiczna podsumowująca

Scenariusz podsumowującej rady pedagogicznej

 

B 03  Biblioteka szkolna

Regulamin biblioteki szkolnej

Plan pracy biblioteki szkolnej

 

P 07  Promocja szkoły. Część II

Procedura postępowania - próbna ewakuacja

Procedura postępowania - uczeń posiada narkotyki

Procedura postępowania - uczeń pod wpływem środków odurzających

Procedura postępowania - przemoc fizyczna wśród uczniów

 

W 04  Wychowawca klasy

Wzór powierzenia funkcji wychowawcy klasy

Wzór odwołania z funkcji wychowawcy klasy

 

O 06  Organy wewnętrzne szkoły. Część I: Rada szkoły

Regulamin pracy rady szkoły

Przykładowe uchwały rady szkoły

 

Z 01   Zespół wychowawczy w szkole - korzyści utworzenia i zasady funkcjonowania

Przykład regulaminu zespołu wychowawców

Przykład zapisów w statucie szkoły dotyczących zespołu wychowawców

Wrześniowe zadania zespołu wychowawców - szkoła podstawowa

Wrześniowe zadania zespołu wychowawców - gimnazjum

Wrześniowe zadania zespołu wychowawców - liceum

 

O 07  Organy wewnętrzne szkoły. Część II: Rada rodziców

Regulamin rady rodziców

 

O 08  Organy wewnętrzne szkoły. Część III: Samorząd uczniowski

Regulamin samorządu uczniowskiego

 

Ś 02    Świetlica w szkole - organizacja i zadania

Regulamin świetlicy szkolnej

DRUKUJ      POLEĆ ZNAJOMEMU     

Hasło: 
 
        

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.