DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą
Zarejestruj się Aktualności Porady eksperta Orzeczenia Prawo Wzory dokumentów E-lettery Ważne adresy Wydawnictwo
Strona główna / Porady eksperta Wtorek, 22 sierpnia 2017
Wyszukaj temat, który Cię interesuje!
Szukaj:
na stronie www
w poradniku
Porady eksperta
2012.07.30
Pytanie: Czy istnieje przepis prawny określający niezbędne wyposażenie klasy I w szkole podstawowej, w której uczą się sześciolatki, zgodnie z nową podstawą programową? więcej
2012.07.30
Pytanie: Dwóch uczniów gimnazjum  w klasie pierwszej otrzymało po kilka ocen niedostatecznych. Muszą powtarzać klasę, ich językiem kontynuowanym jest język niemiecki III.1,  a w klasach pierwszych do których trzeba ich przypisać jest wyłącznie język angielski III.1.  Język niemiecki będzie, ale na poziomie III.0. Jak należy w takiej sytuacji postąpić? więcej
2012.07.30
Pytanie: Czy rada pedagogiczna szkoły filialnej, składająca się z 4 nauczycieli, może tworzyć jedną radę pedagogiczną z nauczycielami szkoły macierzystej? więcej
2012.07.30
Pytanie: Matka ucznia (wdowa) zwróciła się do szkoły o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jej syna. Matka ubezpieczona jest przy drugim, pełnoletnim dziecku. Czy w tej sytuacji mogę żądać dokumentów uzasadniających podjęcie prób ubezpieczenia zdrowotnego ucznia np. decyzji ZUS odmawiającej przyznania uczniowi renty rodzinnej, zaświadczenia z PUP o niepozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych przez matkę ucznia itp.? Czy mam obowiązek zgłosić ucznia do ubezpieczenia zdrowotnego? więcej
2012.07.30
Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego przydzieliłam w arkuszu zajęcia z muzyki i plastyki nauczycielowi bez kwalifikacji do prowadzenia tych zajęć? Czy muszę uzyskać zgodę kuratorium na zatrudnienie tego nauczyciela? więcej
2012.03.27
Pytanie: Czy w świetle nowego rozporządzenia o ramowych planach nauczania religia i wychowanie do życia w rodzinie zostały ujęte jako zajęcia obowiązkowe i godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na nauczanie tych przedmiotów? Jeśli nie, to czy organ prowadzący musi przydzielić dodatkowe godziny na nauczanie religii i WDŻ? więcej
2012.03.27
Pytanie: W związku ze zmniejszeniem liczby klas od następnego roku szkolnego nie będzie pełnego etatu dla wszystkich trzech nauczycieli języka rosyjskiego zatrudnionych na podstawie mianowania. Do przydziału będzie tylko 45 godzin. Czy, aby nie zwalniać żadnego z nauczycieli, dyrektor może obniżyć im wszystkim wymiar pensum, tak by każdy miał 15/18 etatu? więcej
2012.03.27
Pytanie: Podczas przeprowadzanych hospitacji wypełniam kartę hospitacyjną dotyczącą danej lekcji. Czy karty z zeszłego roku szkolnego powinny być przechowywane czy też mogą ulec zniszczeniu? więcej
2012.01.03
Przez jaki okres i jakie dokumenty awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego należy przechowywać w szkole? więcej
2012.01.03
Czy to prawda, że są nowe przepisy i uczeń zwolniony z lekcji WF na podstawie zaświadczenia lekarskiego musi zaliczyć ten przedmiot egzaminem teoretycznym? więcej
2012.01.03
Czy zarządzenie dyrektora szkoły podjęte np. 21 grudnia 2011 r. (podpisane przez dyrektora i przedstawione do zapoznania się z nim w tym dniu) wchodzi w życie z dniem 21 grudnia, czy musi upłynąć jakiś czas np. 7 lub 14 dni od dnia podpisania zarządzenia? więcej
2011.10.22
Czy w roku szkolnym 2011/2012 dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych mogą być dni: 30.04 (poniedziałek); 2.05 ( środa); 4.05 (piątek)? Jesteśmy zespołem szkół SP + Gimnazjum, ponad 60% uczniów jest spoza obwodu szkoły. Biorąc pod uwagę kalendarz roku dniami ustawowo wolnymi jest 1 i 3 maja. Dodatkowe dni spowodowałyby cały tydzień bez zajęć. Czy można tak zinterpretować przepisy i wprowadzić ww. dni jako wolne? więcej
2011.10.22
Czy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy za granicą na podstawie przetłumaczonego "Zaświadczenia z miejsca pracy zgodnie z § 312 SGB III, Wersja BA II 2-3.07" ? Zaświadczenie zawiera informacje dotyczące danych osobowych pracownika: numer RV, - numer akt osobowych, numer klienta, okres zatrudnienia. Pracownik wrócił z zagranicy i obecnie chciałby podjąć pracę w szkole na stanowisku woźnego. więcej
2011.10.22
Czy w LO niepublicznej obowiązuje kontrola zarządcza, np. wprowadzanie kodeksu etycznego? więcej
2011.09.06
Obowiązek stworzenia możliwości pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych uczniom klas realizujących nową podstawę programową wciąż jest aktualny. więcej
2011.08.08
Zgodnie z art. 40 ust. 7 UoSO „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  oraz informacje o działalności szkoły". Jednocześnie zgodnie z zapisem § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego „do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego". Masz więc podwójny obowiązek dokonania czynności sprawozdawczych w stosunku do rady pedagogicznej szkoły, którą zarządzasz. Możesz przygotować jedno sprawozdanie spełniające jednocześnie wymagania ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. więcej
2011.07.29
Pytanie: Prowadzę szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej - licea i szkoły policealne. Wprowadzam nowe statuty, nie nowelizację. Mam w związku z tym pytania: w jaki sposób uchylam poprzednie statuty, czy musi być uchwała na zebraniu RP, jakimi zasadami się kierować wprowadzając nowy statut? więcej
2011.04.14
Pytanie: W naszej szkole podstawowej od klasy III drugim obowiązkowym językiem jest język hiszpański. Czy  podręczniki do nauki tego języka mogę wybrać sama? Czy może to być podręcznik na którym pracują gimnazjaliści ? Uważam, że nasi uczniowie dobrze sobie poradzą. więcej
2011.04.14
Pytanie: Jakie sankcje prawne można zastosować wobec nauczyciela, który zostawił klasę - z którą powinien prowadzić lekcję - bez opieki? więcej
2011.03.04
Pytanie: Urząd gminy podjął uchwałę o likwidacji ZEAS. Obsługę finansowo-księgową szkół mają prowadzić pracownicy urzędu gminy na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy wójtem gminy a dyrektorem szkoły o prowadzeniu wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół. Czy funkcję głównego księgowego szkoły może sprawować pracownik UG będący inspektorem ds. księgowości na podstawie wystawionego upoważnienia przez dyrektora szkoły do sprawowania obowiązków głównego księgowego szkoły? więcej
2011.02.22
Pytanie: Czy  rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt z 18 stycznia 2011 r. obowiązuje również szkołę publiczną prowadzoną przez samorząd gminny? Jeśli nie, to jakie przepisy powinny być obecnie stosowane przy prowadzeniu czynności kancelaryjnych w takich placówkach? więcej
2011.02.22
Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wystawić ocenę za okres stażu nauczycielowi, który jest jego małżonkiem? więcej
2010.12.30
Obowiązujące rozporządzenie o nadzorze pedagogiczny (rozporządzenie MEN z z 7 października 2009 r.) daje Ci o wiele większą swobodę działania, niż było to poprzednio. To czas na autonomię szkół i własny przemyślany nadzór - w oparciu o potrzeby szkoły, potencjał rady pedagogicznej, warunki działania, mocne i słabe strony konkretnej placówki. Warto wykorzystać tą możliwość, stosując się jednak do kilku istotnych warunków. więcej
2010.12.30
Pytanie: Czy nauczyciel ma obowiązek wypełnić kartę wycieczki, jeżeli wyjście z uczniami odbywa się  w ramach zajęć lekcyjnych.? Czy wystarczy wypisanie się w dzienniku wyjść? więcej
2010.12.06
Pytanie: Czy wpisuje się nieobecność ucznia na lekcji wychowania fizycznego jeżeli jest on zwolniony z lekcji na podstawie orzeczenia lekarskiego i pisemnej prośby rodzica o przebywanie ucznia w domu, ponieważ lekcja jest pierwszą w danym dniu? więcej
2010.12.06
Pytanie: Czy na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w szkole podstawowej, w bieżącym roku szkolnym, następujące dni mogą być dniami wolnymi: 14 października, 12 listopada, 7 stycznia, 5 kwietnia, 2 maja, 24 czerwca? więcej
2010.12.06
Pytanie: Jak ma wyglądać wzór zarządzenia, które powinien wydać dyrektor szkoły, dotyczący ustawy z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych? więcej
2010.10.23
Pytanie: Czy w roku szkolnym 2010/11, na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. można - po uzyskaniu pozytywnych opinii rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego - zaplanować w szkole podstawowej następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12 listopada, 5, 27, 28 i 29 kwietnia oraz 2 maja? więcej
2010.10.23
Pytanie: Czy w nowym rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego 2010/11 w ramach 6 dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły należy uwzględnić rekolekcje? więcej
2010.10.06
Czy dokument: "Koncepcja pracy szkoły" jest dokumentem obowiązkowym?  więcej
2010.10.06
Czy  każda jednostka wchodząca w skład zespołu szkół może posiadać statut? Czy prawo to dopuszcza, czy musi być statut zespołu? W skład zespołu, którego jestem dyrektorem wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie mamy statut zespołu. więcej
2010.09.23
Jako dyrektor szkoły jesteś zobowiązany kontrolować spełnianie przez uczniów obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. Zasady i sposób kontroli reguluje ustawa o systemie oświaty. Zapraszam do zapoznania się z poradami eksperta z kuratorium, jak prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku. więcej
2010.09.23
Kiedy szkoła sporządza protokół z wypadku ucznia i jaka jest procedura postępowania? Uczeń został potrącony przez motocykl w czasie przechodzenia przez jezdnię. Był już po lekcjach. Wypadek miał miejsce na drodze gminnej przy posesji szkoły. więcej
2010.08.11
Pytanie: Wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora szkoły publicznej - konkurs ogłosiła gmina. Jakie dokumenty powinienem otrzymać oraz jakie protokoły odbioru powinienem przygotować, przejmując placówkę od ustępującego dyrektora? więcej
2010.08.11
Dnia 18 czerwca 2010 r. matka złożyła oświadczenie, iż jej syn od 1 września 2010 r. nie będzie uczęszczał do szkoły, ponieważ będzie mieszkał w Szkocji. Czy powinnam go umieść na liście uczniów od 1 września 2010 r.?

więcej
2010.07.01
Nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony od 1 września 2004 r. Od 1 lipca 2009 r.  do 31 sierpnia 2010 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, ulega likwidacji. W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy dla nauczyciela? Jakie wynagrodzenie wziąć za podstawę: sprzed urlopu czy to, które przysługiwałoby mu teraz? więcej
2010.07.01
Uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny w ostatnim tygodniu sierpnia. Czy uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy i w jakim terminie? więcej
2010.05.29
O zakresie i rodzaju ewaluacji planowej decyduje minister, kierując się kierunkami polityki oświatowej państwa. Określa także narzędzia do ustalania poziomu wypełnienia wymagań przez szkoły i placówki. Narzędzia są jawne - będziesz wiedział, co się w nich znajduje. Rozporządzenie nie wskazuje jak często w danej szkole będzie przeprowadzana ewaluacja. więcej
2010.05.29
Pytanie: Z powodu zagrożenia powodzią, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podjąłem w porozumieniu z organem prowadzącym decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole w dniach 18-20 maja 2010 roku. Otrzymałem informację, że muszę te dni odpracować ponieważ kwestię tę regulują zapisy zawarte w § 6. ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Jako dyrektor szkoły podjąłem decyzję w stanie wyższej konieczności (zalane piwnice i  budynek). Zaznaczam, że wszyscy pracownicy wykonywali w tych dniach swoje obowiązki w dwójnasób: wypompowywali wodę, wynosili sprzęty, pomoce dydaktyczne itp. Osobną kwestią jest fakt, że może nie wystarczyć sobót na potencjalne odpracowanie tych dni. Podsumowując: "Mam te dni odpracować czy też nie?" Jakie są podstawy prawne decyzji? więcej
2010.05.29
Pytanie: Zgodnie z projektem rozporządzenia MEN z 2010 r. w tym roku szkolnym obowiązują nowe świadectwa szkolne. W związku z tym, czy możemy jeszcze wydrukować świadectwa i arkusze ocen na starych drukach? więcej
2010.03.12
Pytanie: Byłam nieobecna na radzie klasyfikacyjnej, podczas której rada podjęła odpowiednią uchwałę. Po powrocie z L-4 stwierdziłam, że rodzice uczniów nie zostali poinformowali o 80% ocen niedostatecznych. Czy mam podstawy, aby uchylić tą uchwałę? Jakie będą tego konsekwencje? więcej
2010.03.12
Pytanie: Pracuję w grupie dzieci 5- i 6-letnich. Zgodnie z nowa podstawą programową dzieci te zostały objęte diagnozą. Okazuje sie, że nauczyciel bez względu na wyniki diagnozy zobligowany jest do napisania każdemu dziecku indywidualnego programu wyrównywania i korygowania rozwoju. Czy  moi doradcy - metodycy dobrze interpretuja przepisy w tej sprawie? więcej
2010.03.12
Pytanie: Czy mogę uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami powołując się na przepis (art. 28 ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) stanowiący, że nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy? więcej
2009.12.30
Pytanie: Jakie są narzedzia potrzebne do ewaluacji? Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji? Czy kontrola ma być 0-1? więcej
2009.12.30
Pytanie: Proszę o odpowiedź, czy księga uczniów może mieć postać wydruku komputerowego z programu „Sekretariat", w którym znajduje się elektroniczna księga dzieci i młodzieży oraz księga uczniów z pełnymi danymi, które zawierają tradycyjne wersje papierowe ww. dokumentów? więcej
2009.11.17
Pytanie: Czy jest jeden, konkretny wzór planu nadzoru dyrektora? Co należy wziąc pod uwagę opracowując ten plan? więcej
2009.11.12
Pytanie: Jeden z nauczycieli WF-u w ramach realizacji autorskiego projektu prowadzi codziennie na dużej przerwie mecze piłki nożnej, tygodniowo ok. 45 min. Czy można mu ten czas wliczyć do dyżuru? więcej
2009.11.12
Pytanie: W nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym podane są wymagania, które musi spełnić szkoła na poszczególnych poziomach. Czy są jakieś wytyczne, jak należy dokumentować ich spełnienie, czy zależy to od dyrektora? więcej
2009.10.09
Pytanie: Czy wyjście poza teren szkoły (typu wycieczka do muzeum, kina, wyjście na rekolekcje itp. - wszystko w obrębie jednego miasta) wymaga wypełnienia karty wycieczki? więcej
2009.10.09
Pytanie: Jak projekt rozporządzenie o nadzorze reguluje obowiązki dyrektora związane z nadzorem pedagogicznym? Jakie elementy powinien zawierać teraz plan nadzoru pedagogicznego dyrektora? więcej
2009.10.09
Pytanie: Czy dalej obowiązują hospitacje w przedszkolach i szkołach niepublicznych? Jakie dokumenty potrzebne są do nowego nadzoru pedagogicznego? więcej
2009.07.15
Pytanie: Czy jako dyrektor mogę wnioskować do kuratorium o przesunięcie zaplanowanej wizytacji na kolejny rok szkolny? więcej
2009.07.15
Mam ucznia, który nie uczęszcza do szkoły. W kwietniu nie był na 80% zajęć lekcyjnych, wszystkie te godziny są nieusprawiedliwione. Czy można go relegować? więcej
2009.06.18
Jestem nauczycielem i mam pytanie dotyczące wypełniania tabel dziennika lekcyjnego. Dokładnie chodzi mi o tabelę zawierającą zestawienie obecności uczniów i kolumnę z liczbą dni, w których lekcje nie odbyły się z innych powodów niż soboty, niedziele czy święta. Dokładnie o jakie dni chodzi? Czy powinnam odnotować przyczynę, ze względu na którą zajęcia nie były prowadzone? więcej
2009.05.31
Kto powinien zbierać pieniądze na zaplanowaną wycieczkę szkolną: rodzic, uczeń, kierownik wycieczki? Czy pieniądze te mają być przekazywane na konto bankowe rady rodziców? więcej
2009.05.31
Czy, kierownikiem wycieczki szkolnej może być osoba, która nie ukończyła kursu (np. wyjazd do innego miasta do kina,  na wycieczkę pieszą do Domu Kultury, lub na ognisko)? więcej
2009.05.20
Jestem młodym dyrektorem i mam problem z arkuszem organizacyjnym dla szkoły podstawowej. W szkole są 2 oddziały łączone: klasy II z III i V z VI , klasa I i IV, są samodzielne. Jak nowa ramówka odnosi się do klas łączonych? Mam 13 nauczycieli. więcej
2009.05.20
Od września 2009 r. przedszkole publiczne ma zmienić siedzibę. Obecnie przedszkole jest 4-oddziałowe. Zapis w statucie brzmi: „Przedszkole jest wielooddziałowe. W przedszkolu są zorganizowane oddziały dzieci od 3 do 6 lat". Czy gmina może, wbrew potrzebom środowiska, zaplanować zmniejszenie przed rekrutacją liczby oddziałów na nowy rok szkolny, tj. z obecnych 4 oddziałów do dwóch, nakazując dyrektorowi ograniczenie naboru dzieci, polegające na przyjęciu tylko 5- i 6-latków? więcej
2009.05.05
Pytanie: Czy na pięciolatka, który będzie uczęszczał do oddziału przedszkolnego w 2009/2010 r., spłynie subwencja z Ministerstwa? więcej
2009.05.05
Pytanie: W Szkole Podstawowej, w której jestem dyrektorem, działa oddział przedszkolny. W zasadzie przez wiele lat uczęszczały doń głównie 6-latki, z małą domieszką 5-latków. Aktualnie liczymy, że niektóre z dzieci 6-letnich (uczęszczały do oddziału przedszkolnego w br. szkolnym) będą być może od 1 września uczniami kl. I. Jednak w obwodzie naszej szkoły wzrasta zapotrzebowanie na edukację przedszkolną wśród 3-, 4-, 5-latków. Czy zmiany w ustawie o systemie oświaty dają naszej szkole uprawnienia do utworzenia drugiego oddziału czy drugiej grupy oddziału przedszkolnego dla 3-, 4- i 5-latków (tych, które nie zechcą realizować obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oczywiście)? Czy zależy to tylko od organu prowadzącego, czy od Kuratorium Oświaty? Jestem świadoma, że szkoła musi być dobrze przygotowana organizacyjnie na takie zmiany. Czy szkoła może skądś uzyskać wsparcie finansowe dla takich zmian? więcej
2009.03.26
Pytanie: Czy przeprowadzając hospitacje w szkole, powinienem dokumentować oddzielnie każdy element procesu, czy wystarczy  jeden, ogólny  arkusz? więcej
2009.03.09
Pytanie: Czy nauczyciele mają prawo zatrzymywać uczniów podczas przerw w klasach, nawet jeśli jest to zgodne ze Statutem szkoły? W szkole, do której uczęszcza mój syn uczniowie wypuszczani są z klas 2 minuty przed dzwonkiem  na lekcje. Jest to czas na przejście z klasy do klasy. Jeśli uczniowie chcą wyjść z sali podczas przerwy muszą pytać nauczyciela, w przeciwnym razie dostają uwagi. więcej
2009.03.09
Pytanie: Ze względu na wchodzący do szkół ponadgimnazjalnych niż demograficzny,
zmniejszanie się liczby oddziałów, istnieje konieczność odwołania ze
stanowiska wicedyrektora. Czy mogą Państwo podać procedurę odwołania? więcej
2009.03.09
Pytanie: Inspektor ochrony przeciwpożarowej opracował instrukcję postępowania na wypadek pożaru, w której przewidział, jako sposób alarmowania zagrożonych osób o pożarze, komunikat wygłoszony przez szkolny radiowęzeł. W mojej  szkole nie ma radiowęzła, czy w tej sytuacji muszę go zainstalować? więcej
2009.03.09
Pytanie : Proszę o informacje na temat przydziału nauczycielowi wf niezbędnej odzieży: czy są jakieś przepisy regulujące ta kwestię? Czy mogę zobowiązać nauczyciela do samodzielnego zakupu ubrań? Jakie mam w tym zakresie obowiązki? więcej
2009.03.09
Pytanie: Myślę nad tym, żeby nawiązać współpracę z organizacją pozarządową. Proszę o informację, jak to zrobić, jaki charakter może mieć taka współpraca oraz jakie może przynieść mojej szkole korzyści. więcej
2009.02.10
Wizytator poinformował Cię o terminie kontroli. Jednak jest to termin za krótki, byś mogła przygotować do niej szkołę. Poza tym w tym dniu uczestniczysz w całodniowym wyjeździe jednej z klas, więc nie będziesz obecny. Czy masz prawo poprosić o zmianę terminu wizytacji? więcej
2009.01.29
Pytanie: Chciałbym utworzyć w swojej szkole klasę sportową. Proszę o informację, jak ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych, ile musi on wynosić i jak te godziny powinny być rozłożone? Czy zajęcia wychowania fizycznego będą w takiej klasie realizowane w ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin sportowych, czy dodatkowo? więcej
2009.01.19
Regulamin to zespół zapisów regulujących postępowanie i funkcjonowanie w oparciu o istniejące prawo. Większość regulaminów obowiązujących w szkole jesteś w stanie opracować we własnym zakresie (we współpracy z organami szkoły: radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim, pracownikami niepedagogicznymi). więcej
2008.12.02
Pytanie: W przyszłym tygodniu idę na hospitację do nauczyciela j. polskiego. Od razu po hospitacji nauczyciel, ze względów prywatnych,  musi opuścić szkołę, o czym już mnie poinformował. Z planu lekcji wynika, że następnego dnia nauczyciel ma wolne, jest to piątek, więc potem z kolei będzie weekend. Czy mogę przeprowadzić z nim rozmowę pohospitacyjną jeszcze kolejnego dnia, po weekendzie, czy powinienem poprosić go o pozostanie w szkole po hospitacji lub przyjście do niej w piątek, mimo że nie ma zajęć? więcej
2008.12.02
Pytanie: Wśród wielu zaleceń wydanych jednemu z moich nauczycielom w ubiegłym roku dość często pojawiało się zalecenie częstszego stosowania zróżnicowanych form pracy z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem technik aktywizujących. Jednocześnie uczniowie i ich rodzice w ankietach badających ich opinie o pracy szkoły  wskazali, że większość lekcji jest prowadzona w formie wykładu nauczycieli, a po zajęciach nauczyciele zadają duże partie materiału do samodzielnego opracowania przez uczniów. Chciałbym zmienić sposób pracy nauczyciela. Czy, ustalając główną problematykę hospitacji, mogę podać: obserwacja form pracy nauczyciela? więcej
2008.12.02
Pytanie: W zeszłym tygodniu poszedłem z hospitacją do nauczyciela matematyki. W planie hospitacji, na początku roku szkolnego, zamieściłem informację, że będę hospitować te zajęcia w listopadzie. Nauczyciel wyraził jednak sprzeciw dotyczący mojej obecności na zajęciach, gdyż - jak twierdził - moja hospitacja była niezapowiedziana, ponieważ nie podałem konkretnego dnia.  Czy przeprowadzenie takiej hospitacji - bez wcześniejszego jej zapowiedzenia i podania nauczycielowi konkretnego terminu, jest zgodne z prawem? Czy jest jakiś przepis mówiący o tym, kiedy trzeba nauczyciela informować o hospitacji i jakie są procedury jej przeprowadzania? Czy hospitacja powinna być poprzedzona wypisaniem odpowiednich dokumentów? więcej
2008.12.02
Pytanie: W swoim planie hospitacji umieściłam nauczycieli, których chciałabym skontrolować w tym roku. Ostatnio spotkałam się z uwagą, że na tych samych zasadach, co nauczycieli powinnam hospitować również innych pracowników szkoły, np. psychologa. Nie robiłam tego do tej pory. Czy rzeczywiście mam taki obowiązek? więcej
2008.12.02
Pytanie: Czy rada rodziców jest organem samodzielny, czy może być uzależniona od rady szkoły (► Szczegółowo na temat rady szkoły czytaj w poradniku „Zarządzanie szkołą od A do Z", w aktualizacji Nr 12, w artykule „Rada szkoły - zasady funkcjonowania, współpraca z innymi organami, kompetencje") i składać się z tych samych rodziców, co rada szkoły? Ile osób powinno wchodzić w skład rady rodziców? więcej
2008.11.03
Pytanie: Czy po zmianie przepisów mam prawo sam określać sposób dokumentowania sprawowanego przeze mnie nadzoru ? Wiem, że wcześniej (gdy obowiązywało poprzednie rozporządzenie o nadzorze z 23 kwietnia 2004 r.) miałem obowiązek sporządzania licznych dokumentów i kurator mógł ich wszystkich ode mnie zażądać w razie wizytowania mojej szkoły. więcej
2008.11.03
Spodziewam się kontroli inspektora ZUS ► Na temat kontroli poszczególnych organów zewnętrznych, w tym, kontroli ZUS przeczytasz w specjalnej, październikowej, aktualizacji poradnika „Zarządzanie szkołą od A do Z". . Czy kontrolujący może pytać pracowników, na podstawie, jakich umów wykonują pracę w szkole i czy od ich umów odprowadzane są składki na ZUS? Czy kontroler będzie mógł zadawać takie pytania bez udziału i mojej wiedzy? Czy będę mógł uczestniczyć w tych przesłuchaniach?► O Twoich obowiązkach związanych z kontrolą poszczególnych obszarów pracy szkoły i jak się przygotować do kontroli organów zewnętrznych przeczytasz w broszurze „Kontrola sprawowana przez dyrektora. 29 najważniejszych obszarów"więcej
2008.10.04
W zeszłym tygodniu poszedłem z hospitacją do nauczyciela matematyki. W planie hospitacji, na początku roku szkolnego, zamieściłem informację, że będę hospitować te zajęcia w listopadzie. Nauczyciel wyraził jednak sprzeciw dotyczący mojej obecności na zajęciach, gdyż - jak twierdził - moja hospitacja była nie zapowiedziana, ponieważ nie podałem konkretnego dnia.  Czy przeprowadzenie takiej hospitacji - bez wcześniejszego jej zapowiedzenia i podania nauczycielowi konkretnego terminu jest zgodne z prawem? Czy jest jakiś przepis mówiący o tym, kiedy trzeba nauczyciela informować o hospitacji, i jakie są procedury jej przeprowadzania? Czy hospitacja powinna być poprzedzona wypisaniem odpowiednich dokumentów? więcej
2008.10.04
Pytanie: Czy jest taki obowiązek, aby ewidencjonować czas pracy dyrektora i wice dyrektora? W niektórych szkołach dyrektorzy podpisują listę obecności.  więcej
2008.10.04
Pytanie: Jak podchodzić do zasady niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć w planie lekcji? więcej
2008.10.04
Pytanie: Czy praktykant może uczestniczyć w zebraniu rady pedagogicznej ? więcej
2008.09.11
Pytanie: Do mojej szkoły chodzi kilku zdolnych uczniów. Jakie mam obowiązki w tym zakresie? Czy opracowanie szczegółowego planu pracy z takim uczniem jest obowiązkowe? więcej
2008.09.11
Pytanie: Uczniowie coraz częściej przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. Określiliśmy zasady korzystania z tych urządzeń w statucie, jednakże brak nam zapisu dotyczącego konsekwencji niestosowania się do nich. Czy wychowawca ma prawo np. zabronić przynoszenia telefonu komórkowego do szkoły?  więcej
2008.09.11
Pytanie: Od nowego roku szkolnego planuję utworzyć zespół przedmiotowy nauczycieli matematyki w mojej szkole. Czy obowiązki i zadania zespołu mogą zostać określone przez jego członków w formie regulaminu? więcej
2008.06.27
Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. Czy istnieje możliwość utworzenia takiej klasy w trakcie cyklu kształcenia np. klasa 2 gimnazjum - zapotrzebowanie wynika z klasyfikacji śródrocznej klasy pierwszej? Jakie kroki powinien podjąć dyrektor?

więcej
2008.05.26
Na podstawie opracowanego planu nadzoru, przed zakończeniem bieżącego roku szkolnego musisz przedstawić radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru (§ 7 ust. 4 rozporządzenia o nadzorze): więcej
2008.04.16
Pytanie : Czy jest jakiś przepis mówiący o tym, kiedy trzeba nauczyciela informować o hospitacji, i jakie są procedury jej przeprowadzania? Czy hospitacja powinna być poprzedzona wypisaniem odpowiednich dokumentów? Czy przeprowadzenie hospitacji nie zapowiedzianej jest zgodne z prawem?Odpowiedź: Przepisy nie nakładają na dyrektora obowiązku zapowiadania hospitacji. Zgodnie z §7 ust.3 pkt 2 rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2006 r. dyrektor szkoły ma obowiązek opracowania rocznego planu nadzoru pedagogicznego oraz zawarcia w nim m.in. planu hospitacji. więcej
2008.04.16
Pytanie: Chciałabym otrzymać niezbędne wskazówki, materiały związane z regulaminem kancelarii szkolnej.
Odpowiedz: Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w szkole publicznej prowadzonej przez gminę określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Wdrażając nową instrukcję kancelaryjną należy pamiętać, że o jej wprowadzeniu do stosowania w jednostkach organizacyjnych (szkole lub placówce) rozstrzyga organ prowadzący na podstawie art. 5 ust. 7 UoSO. więcej
2008.04.16
Pytanie : Proszę o informacje na temat przydziału nauczycielowi wf niezbędnej odzieży: czy są jakieś przepisy regulujące ta kwestię? Czy mogę zobowiązać nauczyciela do samodzielnego zakupu ubrań? Jakie mam w tym zakresie obowiązki?
Odpowiedz: Obecnie brak jest szczegółowych przepisów w zakresie dostarczenia pracownikom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. więcej
2008.03.05
Rada Rodziców organizuje zabawę karnawałową w miejscowości oddalonej o 5 km od szkoły. Przewodnicząca zwróciła się z prośbą, o zaprezentowanie przez dzieci części artystycznej dla gości. Czy istnieją przeciwwskazania, żeby uczniowie szkoły podstawowej w godzinach od 20.00 do 21.00 uczestniczyli w występach? Czy rodzice mogą dowieść dzieci prywatnymi samochodami na miejsce? Czy i ewentualnie, jaką odpowiedzialność ponosi
dyrektor?   więcej
2008.03.05
Organ prowadzący chce zorganizować alternatywną formę przedszkola. Czy nauczyciel tam pracujący musi być zatrudniany przez szkołę? Czy dyrektor szkoły musi sprawować nad nim nadzór? Czy dyrektor musi się na to zgodzić, czy decyduje o tym organ prowadzący? więcej
2008.03.05
Proszę o usystematyzowanie i odpowiedź na pytanie: jaka jest moja rola w przyznawaniu nauczycielowi kolejnych szczebli awansu zawodowego? Jakie są moje obowiązki w stosunku do nauczyciel, który rozpoczyna staż w mojej szkole, a jakie w stosunku do nauczycieli z wyższym stopniem zawodowym, jeśli chodzi o zatwierdzenie dokumentacji, komisję? więcej
2008.03.05
Jeden z nauczycieli szkoły zamierza skorzystać z rocznego urlopu zdrowotnego w okresie od 15.01.2008 r. do 15.01.2009 r.. W zastępstwie tego nauczyciela chcielibyśmy zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela stażystę na okres od 15.01 do 30.06.2008 r.. Proszę o wyjaśnienie dwóch kwestii związanych z powyższą sytuacją: więcej
2008.02.11
Wizytacja to kontrolna wizyta władz zwierzchnich (kuratora) w podległej im placówce (szkole).  Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem o nadzorze (rozporządzenie MEN z 15 grudnia 2006 r.) wizytacja jest jedną z trzech form działalności diagnostyczno - oceniającej więcej
2007.12.10
Pytanie: Czy jako dyrektor szkoły mimo, że pobieram dodatki funkcyjne, mogę prowadzić w szkole zajęcia w ramach zastępstw doraźnych (jeżeli nie ma innej możliwości tj. innego dyspozycyjnego w danym momencie nauczyciela)? Czy mogę zastępować tych nauczycieli bez pobierania za to wynagrodzenia, w ramach przyznanego dodatku funkcyjnego? więcej
2007.12.10
Pytanie: Proszę o informację, czy jako dyrektor szkoły mogę prowadzić działalność
gospodarczą, jeśli działalność obejmuje tworzenia stron internetowych, działalność obejmuje tworzenie stron internetowych i nauczanie. Proszę o podanie podstaw prawnych regulujących te przepisy.

więcej
2007.11.14
Pytanie: Nasz organ prowadzący nie wydał stosownego regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W związku z tym mam pytanie, czy  naszej pani sekretarz należy się dodatek kasjerski a jeżeli tak to na podstawie jakich przepisów? Dodam jeszcze, że w naszej placówce istnieje obrót gotówkowy, gdyż nie wszyscy pracownicy mają konta bankowe i część wypłat pobieramy gotówką. więcej
2007.11.14
Pytanie: Obciążyłem nauczyciela w-f dyżurami w czasie przerw międzylekcyjnych.  Nauczyciel uskarżał mi się ostatnio, iż jest to dla niego uciążliwe, ponieważ często musi biegać z sali gimnastycznej na korytarz na piętrze. Przyznał też, że często na taki dyżur się spóźnia, bo zanim uczniowie ubiorą się i opuszczą salę - schodzi się, a czas ucieka. Powołując się na nauczany przez siebie przedmiot i argumentując, że należy do specyficznej grupy nauczycieli chciał się zwolnić z wyznaczonego mu obowiązku. Czy istnieje jakiś przepis, który w takich okolicznościach nakazywałby mi zwolnić nauczyciela w-f z dyżurów w czasie przerw? więcej
2007.11.14
Pytanie: Jestem dyrektorem Zespołu Szkół, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Dotychczas posiadaliśmy Statut Zespołu Szkół i jedną radę pedagogiczną. Czy prawdą jest, że obecnie powinniśmy mieć trzy statuty - zespołu szkół, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dwie rady pedagogiczne - odrębne dla obu placówek wchodzących w skład zespołu? Czy oznacza to także, że muszę tworzyć, np. po dwa plany nadzoru pedagogicznego: dla szkoły podstawowej i gimnazjum oddzielnie?  Nadmieniam, że szkoła jest mała. Liczy 136 uczniów łącznie w obu szkołach i dwunastu nauczycieli. więcej
2007.11.14
Pytanie: Z dniem 01.09.2006r. szkoła podstawowa, którą kieruję weszła w skład zespołu szkół wspólnie z nowopowstałym gimnazjum. Szkoła podstawowa posiada patrona i nadane imię szkoły. Gimnazjum jeszcze nie. Z dniem 01.09.2007 r. rozpoczęliśmy procedurę nadania imienia gimnazjum i zespołowi szkół. Czy wszystkie placówki wchodzące w skład zespołu oraz sam zespół szkół mogą nosić to samo imię i mieć jednego patrona? więcej
2007.08.16
Pytanie: Nasza szkoła wynajmuje salę gimnastyczną prywatnym firmom, które organizują zawody sportowe dla swoich pracowników, a więc jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W chwili obecnej sala gimnastyczna jest remontowana. Do naszych dokumentów trafiła faktura za remont od kontrahenta wykreślonego z rejestru podatników VAT. Czy mamy w tej sytuacji prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego? więcej
2007.08.16
Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej, która świadczy usługi  najmu pomieszczeń szkolnych, a więc  jest obowiązana do rozliczania podatku od towarów i usług. Kto może  podpisać deklaracje podatkowe w przypadku gdy nie wyznaczono pełnomocnika: ja, jako dyrektor, główny księgowy, czy też pracownik, który je sporządza? więcej
2007.08.16
Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionym w dodatkowym miejscu pracy należy wypłacać dodatek stażowy? I czy  w takiej sytuacji można zaliczyć poprzednie zakończone okresy zatrudnienia - po uprzednim przedłożeniu świadectw pracy - czy też wspomniany nauczyciel musi niejako „od nowa" wypracować dodatek stażowy na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela? więcej
2007.08.16
Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Chcę zatrudnić nauczyciela wychowania fizycznego. Jednym z kandydatów jest nauczyciel, który ukończył AWF (wydział wychowania fizycznego) na kierunku turystyka i rekreacja, a także kurs pedagogiczny. Czy nauczyciel ten posiada kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego w szkole? więcej
2007.08.16
Pytanie: Uczniowie mojej szkoły uczestniczyli ostatnio jako wolontariusze w różnego typu programach - przy organizacji imprez sportowych, programie „Zielono wokół nas", przygotowywaniu szkoły do wzięcia udziału w konkursie matematycznym. Czy każdą z tych prac mogę uznać za wolontariat i wpisać uczniowi na świadectwo szkolne jako szczególne osiągnięcie? więcej
2007.08.16
Pytanie: Jestem młodym dyrektorem gimnazjum. Proszę o wyjaśnienie, kiedy należy opracować i ogłosić regulamin ZFŚS w szkole? Czy należy to do moich obowiązków? więcej
2007.08.16
Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły i zarządzeniem prezydenta miasta zostałem powołany w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela, który odbył staż na stopień nauczyciela mianowanego. Czy prezydent postąpił prawidłowo, czy też powinien wydać decyzję o powołaniu mnie w skład komisji? Jakie są szanse odwołania czy też zaskarżenia takiego zarządzenia, jeśli np. skład takiej komisji byłby nieprawidłowy? więcej
2007.08.19
Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły. Zostałam oficjalnym pismem Kuratora Oświaty powołana do pracy w charakterze eksperta w komisji kwalifikacyjnej. Czy organ prowadzący może za czas mojej nieobecności w szkole w związku z udziałem w pracach komisji kwalifikacyjnej potrącić mi wynagrodzenie za pracę? więcej

Hasło: 
 
        

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.